OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.

    1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

    Obchodné meno:   TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o.
    Sídlo:   Medená 10, 974 05 Banská Bystrica         

    IČO:    36 721 786       

    2. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov:

    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb - svojich zákazníkov, ktoré sú získavané z dôvodu poskytnutia služieb prostredníctvom elektronického obchodu – jednorázový nákup bez registrácie, alebo so zaregistrovaním používateľa za účelom získania prístupu do databázy „Moje nákupné centrum“, v ktorej sú evidované osobné údaje dotknutej osoby, história obchodov, objednávok a pod. Pri nákupe sa zákazník identifikuje vložením krstného mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, pri prvej registrácii aj vložením používateľského mena a hesla. Osobné údaje si môže zákazník kedykoľvek aktualizovať a zmeniť v časti „Moje údaje“ – „Zmena údajov“. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

    Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje svojich zákazníkov na účely marketingu s cieľom podpory predaja svojich produktov a to napríklad formou zasielania newslettera, informačných emailov, ponukových listov a pod. v rozsahu meno a priezvisko a e-mailová adresa. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ak sa zákazník rozhodne, že už nechce dostávať marketingové ponuky, môže ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii. Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje iných dotknutých osôb, ako svojich zákazníkov, získané napr. prostredníctvom webových formulárov, diskusných fór, registrácií na jeho ďalších internetových stránkach a pod, v rozsahu používateľské meno a email. Na účely marktingu a zasielania ponukových emailov prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba môže svoj súhlas so zasielaním ponukových emailov odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

    3. Príjemcovia:

    Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad za účelom doručovania produktov, ich opravy, záručného a pozáručného servisu, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

    4. Doba uchovávania osobných údajov:

    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu dvoch rokov od od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný a pozáručný servis...), potom sú zlikvidované. Osobné údaje na účely marketingu sú spracúvané po dobu piatich rokov od ich získania, resp. od získania súhlasu na ich spracúvanie. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, toto neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu

    5. Práva dotknutých osôb:

    Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.

Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.

Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.